Pravedno Postupanje

Jednakost plaće

Zakonom o radu i Zakonom o ravnopravnosti spolova jamči se jednakost plaće za jednak rad i rad jednake vrijednosti.

Jednake plaće isplaćuju se za jednak rad i rad jednake vrijednosti neovisno o spolu. Smatra se da radnici različitog spola obavljaju jednak rad i rad jednake vrijednosti ako obavljaju isti posao u istim ili sličnim uvjetima ili bi mogle jedna drugu zamijeniti u odnosu na posao koji obavljaju; ako je rad koji jedna od njih obavlja slične naravi radu koji obavlja druga; ako je rad koji jedna od njih obavlja jednake vrijednosti kao rad koji obavlja druga, uzimajući u obzir kriterije kao što su stručna sprema, vještine, odgovornost, uvjeti u kojima se rad obavlja te je li rad fizičke naravi.

Izvor: članak 91. Zakona o radu iz 2014. (Narodne novine br. 93/2014)

Nediskriminacija

Jednakost je zajamčena Ustavom, Zakonom o suzbijanju diskriminacije i Zakonom o ravnopravnosti spolova.

U skladu s člankom 14. Ustava, "Svatko u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama. Svi su pred zakonom jednaki".

Zakona o suzbijanju diskriminacije zabranjuje diskriminaciju na osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije. Diskriminacijom se smatra stavljanje osobe u nepovoljniji položaj na temelju razloga za diskriminaciju.

Zakon o ravnopravnosti spolova zabranjuje diskriminaciju na osnovi spola i stvara jednake mogućnosti za žene i muškarce. Diskriminacija na temelju spola označava svaku razliku, isključenje ili ograničenje učinjeno na osnovi spola kojemu je posljedica ili svrha ugrožavanje ili onemogućavanje priznanja, uživanja ili korištenja ljudskih prava i osnovnih sloboda u političkom, gospodarskom, društvenom, kulturnom, građanskom ili drugom području na osnovi ravnopravnosti muškaraca i žena, obrazovnom, ekonomskom, socijalnom, kulturnom, građanskom i svakom drugom području života.

Izvor: članak 14. Ustava Republike Hrvatske (zadnje izmijenjen u Narodnim novinama br. 76/2010); članci 1.-2. Zakona o suzbijanju diskriminacije (zadnje izmijenjen u Narodnim novinama br. 112/2012); članci 5.-7. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/2008) 

Jednako postupanje prema ženama na poslu

Jednako postupanje prema ženama na poslu jamči se Zakonom o ravnopravnosti spolova i Zakonom o radu.

Radnica se može zaposliti na istim poslovima kao i muškarci. Poslodavcima je zabranjeno uspostavljanje takvih uvjeta, nakon zapošljavanja, koji stavljaju osobe jednoga spola u nepovoljniji položaj u odnosu na osobe suprotnog spola. Diskriminacija na temelju spola na području zapošljavanja i rada zabranjena je u javnom i privatnom sektoru.

U skladu s odredbama Ustava, svatko ima pravo na rad i slobodu rada. Svatko slobodno bira poziv i zaposlenje i svakomu je pod jednakim uvjetima dostupno svako radno mjesto i dužnost.

Izvor: članak 55. Ustava Republike Hrvatske (zadnje izmijenjen u Narodnim novinama br. 76/2010); članak 6. stavak 1. i članak 13. stavak 1. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 112/2012); članci 3. i 9. Zakona o radu iz 2014. (Narodne novine br. 93/2014)

Zakoni

  • Zakona o radu iz 2014. (Narodne novine br. 93/2014) / Labour Code 2014 (Official Gazette No. 93/2014)
  • Zakona o suzbijanju diskriminacije (zadnje izmijenjen u Narodnim novinama br. 112/2012) / Anti-Discrimination Act (last amended by Official Gazette No. 112/2012)
  • Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/2008) / Gender Equality Act (Official Gazette No. 82/2008)
  • Kaznenog zakona (zadnje izmijenjen u Narodnim novinama br. 61/2015) / Criminal Code (last amended by Official Gazette No. 61/2015)
  • Ustava Republike Hrvatske (zadnje izmijenjen u Narodnim novinama br. 76/2010) / Constitution of the Republic Of Croatia (last amended by Official Gazette No. 76/2010)
Cite this page © WageIndicator 2017 - Mojaplaca.org - Pravedno Postupanje