Minimalne plaće u Hrvatska - Često Postavljana Pitanja

Postoji li poseban zakon vezan uz minimalne plaće u Hrvatskoj?

U Hrvatskoj, Zakonom o minimalnoj plaći se propisuje način utvrđivanja iznosa minimalne plaće, rokovi njezinog utvrđivanja, kao i provedba nadzora Zakona. Zakon o minimalnoj plaći je stupio na snagu 30. ožujka 2013. godine (objavljen u Narodnim novinama od 22.ožujka 2013. godine, NN 39/13).

Postoji li jedna ili više minimalnih plaća, utvrđenih zakonom?

U Hrvatskoj je zakonom utvrđena jedna razina minimalne plaće.

Kako se utvrđuje razina minimalne plaće?

Minimalna plaća se utvrđuje na nacionalnoj razini. Iznos minimalne plaće se utvđuje jednom godišnje uredbom Vlade Republike Hrvatske. Zakon o minimalnoj plaći se odnosi na sve radnike u Hrvatskoj, neovisno o sjedištu ili registraciji poslodavca. Jednako tako, Zakon se primjenjuje i u slučajevima u kojima ugovor, kolektivni ugovor, propisi poduzeća ili drugi akti propisuju manji iznos plaće.

Kako se izračunava razina minimalne plaće?

U Hrvatskoj se visina mjesečne plaće određuje na mjesečnoj osnovi. Visina minimalne plaće utvrđuje se jednom godišnje za sljedeću kalendarsku godinu. Visinu minimalne plaće za 2014. godinu uredbom je utvrdila Vlada Republike Hrvatske, te ista iznosi HRK 3.017,61. Minimalna plaća ne može se utvrditi u iznosu manjem od onoga koji je bio utvrđen za prethodnu godinu (članak 7 Zakona). Iznimno, kolektivnim ugovorm se može ugovoriti minimalna plaća u iznosu manjem od iznosa propisanog uredbom Vlade, no on ne može biti manji od 95% iznosa propisanog uredbom (članak 8 Zakona o minimalnoj plaći).

U slučaju minimalne plaće određene na tjednoj/mjesečnoj osnovi, je li utvrđena na temelju određenog broja radnih sati?

Zakon o minimalnoj plaći utvrđuje minimalnu plaću kao najniži mjesečni iznos bruto plaće koji radniku pripada za rad u punom radnom vremenu (članak 2). Hrvatski Zakon o radu utvrđuje da puno radno vrijeme ne smije biti duže od četrdeset sati tjedno (članak 43).

Jesu li tijela državne uprave, poslodavci i/ili sindikalni predstavnici uključeni u proces određivanja minimalne plaće?

Prema članku 7 Zakona o minimalnoj plaći, ministar nadležan za rad će Vladi Republike Hrvatske predložiti visinu minimalne plaće, nakon konzultacija sa socijalnim partnerima. Na prijedlog ministra nadležnog za rad, visinu minimalne plaće utvrđuje Vlada uredbom.

Kako se utvđuje promjene minimalne plaće?

Prema članku 7 Zakona o minimalnoj plaći, ministar nadležan za rad će Vladi Republike Hrvatske predložiti visinu minimalne plaće, nakon konzultacija sa socijalnim partnerima. Na prijedlog ministra nadležnog za rad, visinu minimalne plaće utvrđuje Vlada uredbom.

Koji su elementi određivanja minimalne plaće u Vašoj zemlji?

Visina minimalne plaće utvrđuje se jednom godišnje Vladinom uredbom.

Koja je učestalost određivanja nepromjenjivog dijela minimalne plaće?

Nepromjenjivi dio minimalne plaće se ažurira jednom godišnje.

Koje je mjerilo određivanja promjena minimalne plaće?

Trenutno zakonodavstvo (Zakon o minimalnoj plaći iz 2013.godine) utvrđuje kriterije za izračun visine minimalne plaće (članak 5, stavak 2). Osnovica za izračun je mjesečni prag rizika od siromaštva za jednočlano kućanstvo, koeficijent broja članova prosječnog kućanstva u Republici Hrvatskoj, koeficijent zaposlenosti te prosječna promjena indeksa potrošačkih cijena dobara u 2012. u odnosu na 2011. godinu.

Koja je nacionalna granica siromaštva (u nacionalnoj valuti)?

Kliknite ovdje kako biste saznali kolika je Nacionalna granica siromaštva u kontekstu Minimalne plaće, Plaće koja pokriva osnovne troškove života, te Stvarne razine plaća. Odaberite valutu (Euro ili nacionalnu valutu) kako biste saznali kolika je Nacionalna granica siromaštva.

Kako se nadzire provedba propisa o minimalnoj plaći?

Kako je navedeno u članku 9 Zakona o minimalnoj plaći, nadzor obavljaju središnja tijela državne uprave koja su po posebnim propisima ovlaštena za nadzor u vezi s radom i zapošljavanjem. Nadzor zakonitosti, pravilnosti i pravodobnosti obračuna, prijava i uplata proračunskih prihoda izvršava središnje tijelo državne uprave nadležno za financije.

Koje su pravne sankcije za nepoštivanje primjene zakona?

Članak 10 Zakona o minimalnoj plaći propisuje novčane kazne za nepoštivanje zakona. Predviđene su kazne od HRK 60.000 do HRK 100.000 za poslodavca pravnu osobu ako u propisanim rokovima ne isplati minimalnu plaću u visini utvrđenoj prema odredbama zakona (članak 1). Također, za isto nepoštivanje kaznit će se poslodavac fizička osoba i odgovorna osoba pravne osobe novčanom kaznom od HRK 7.000 do HRK 10.000. Iznos novčane kazne za poslodavca pravnu osobu uvećava se prema broju radnika kojima poslodavac nije obračunao i isplatio minimalnu plaću.

Da li se sankcije često primjenjuju?

Nema službenih podataka.

Jesu li poslodavci i/ili predstavnici sindikata uključeni u procedure nadzora?

Ne, nadzor nad primjenom zakona provode središnja tijela državne uprave ovlaštena posebnim propisima (članak 9 Zakona o minimalnoj plaći).

Kome se/gdje radnici mogu žaliti, ukoliko smatraju da zarađuju manje od minimalne plaće?

Nije utvrđeno zakonodavstvom.

U kojem se mjesecu određuje minimalna plaća, u Vašoj zemlji?

U prosincu, za iduću godinu.

loading...