Spolno Uznemiravanje

Spolno Uznemiravanje

Uznemiravanjem i spolnim uznemiravanjem bavi se zakon o suzbijanju diskriminacije, Zakon o ravnopravnosti spolova i Kazneni zakon.

Uznemiravanje, kako je definirano u Zakonu o ravnopravnosti spolova, je svako neželjeno ponašanje koje se odnosi na spol osobe, koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva osobe, a koje uzrokuje strah, neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.

Zakon o suzbijanju diskriminacije, međutim, povećava opseg uznemiravanja na sljedeće temelje: razlike u rasi ili etničkoj pripadnosti, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovnom stanju, članstvu u sindikatu, društvenom položaju, bračnom ili obiteljskom statusu, dobi, zdravstvenom stanju, invaliditetu, genetskom naslijeđu, rodnom identitetu ili izražavanju i spolnoj orijentaciji. Spolno uznemiravanje je definirano kao svako verbalno, neverbalno ili fizičko neželjeno ponašanje spolne naravi koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva osobi, osobito kada uzrokuje strah, neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.

Članak 17. Zakona o suzbijanju diskriminacije propisuje da ako su osobi zbog diskriminacije povrijeđena prava, ona može tražiti, od osobe koja je povrijedila njezina prava, prestanak štetnog djelovanja i naknadu štete, na temelju i sukladno postupku propisanom u zakonu. Tko s ciljem prouzročenja straha drugome ili stvaranja neprijateljskog, ponižavajućeg ili uvredljivog okruženja radnjama spolne naravi povrijedi njegovo dostojanstvo, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 5.000,00 do 40.000,00 kuna.

Kazneni zakon također pojašnjava da "Tko spolno uznemirava drugu osobu kojoj je nadređen ili koja se prema njemu nalazi u odnosu zavisnosti ili koja je posebno ranjiva zbog dobi, bolesti, invaliditeta, ovisnosti, trudnoće, teške tjelesne ili duševne smetnje, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine".

Sukladno članku 7. stavku 5. Zakona o radu, poslodavac je dužan zaštititi dostojanstvo radnika za vrijeme obavljanja posla od postupanja nadređenih, suradnika i osoba s kojima radnik redovito dolazi u doticaj u obavljanju svojih poslova.

Izvor: članak 3., članak 17., članci 25.-28. Zakona o suzbijanju diskriminacije (zadnje izmijenjen u Narodnim novinama br. 112/2012); članak 8. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 112/2012); članak 156. Kaznenog zakona (zadnje izmijenjen u Narodnim novinama br. 144/2012); članak 7. stavak 5. Zakona o radu iz 2014. (Narodne novine br. 93/2014)

loading...
Loading...